Thống kê KQXSMB theo tháng - Thống kế giải đặc biệt miền Bắc theo tháng

-->
Xem thống kê theo: Năm 2023 - Năm 2022 - Năm 2021 - Năm 2020 - Năm 2019 - Năm 2018 - Năm 2017 -

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 12

Năm Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2023
12301
Tổng: 1
87485
Tổng: 3
01716
Tổng: 7
87694
Tổng: 3
2022
52770
Tổng: 7
24523
Tổng: 5
10576
Tổng: 3
05028
Tổng: 0
13454
Tổng: 9
84807
Tổng: 7
85979
Tổng: 6
38522
Tổng: 4
93971
Tổng: 8
82978
Tổng: 5
20815
Tổng: 6
65180
Tổng: 8
96688
Tổng: 6
48507
Tổng: 7
92059
Tổng: 4
13086
Tổng: 4
71424
Tổng: 6
32505
Tổng: 5
90230
Tổng: 3
40448
Tổng: 2
74562
Tổng: 8
65438
Tổng: 1
33027
Tổng: 9
09534
Tổng: 7
95636
Tổng: 9
03400
Tổng: 0
97797
Tổng: 6
55145
Tổng: 9
51849
Tổng: 3
54112
Tổng: 3
55291
Tổng: 0
2021
62712
Tổng: 3
27587
Tổng: 5
85507
Tổng: 7
69447
Tổng: 1
04329
Tổng: 1
71784
Tổng: 2
63631
Tổng: 4
29115
Tổng: 6
34346
Tổng: 0
25206
Tổng: 6
34925
Tổng: 7
09055
Tổng: 0
98112
Tổng: 3
27700
Tổng: 0
96009
Tổng: 9
43032
Tổng: 5
73157
Tổng: 2
70830
Tổng: 3
07173
Tổng: 0
74271
Tổng: 8
38683
Tổng: 1
09078
Tổng: 5
78708
Tổng: 8
37223
Tổng: 5
31424
Tổng: 6
57404
Tổng: 4
56903
Tổng: 3
04703
Tổng: 3
13977
Tổng: 4
62033
Tổng: 6
24147
Tổng: 1
2020
74507
Tổng: 7
52117
Tổng: 8
29911
Tổng: 2
95549
Tổng: 3
59405
Tổng: 5
50553
Tổng: 8
09929
Tổng: 1
06320
Tổng: 2
92041
Tổng: 5
24835
Tổng: 8
46551
Tổng: 6
09945
Tổng: 9
08528
Tổng: 0
45776
Tổng: 3
61681
Tổng: 9
16363
Tổng: 9
12950
Tổng: 5
27054
Tổng: 9
20370
Tổng: 7
45188
Tổng: 6
27693
Tổng: 2
81613
Tổng: 4
80188
Tổng: 6
79993
Tổng: 2
36287
Tổng: 5
80287
Tổng: 5
85971
Tổng: 8
07690
Tổng: 9
63111
Tổng: 2
57905
Tổng: 5
42050
Tổng: 5
2019
57187
Tổng: 5
28797
Tổng: 6
91897
Tổng: 6
79119
Tổng: 0
22867
Tổng: 3
82830
Tổng: 3
60238
Tổng: 1
70840
Tổng: 4
55076
Tổng: 3
99233
Tổng: 6
45585
Tổng: 3
02447
Tổng: 1
30476
Tổng: 3
46694
Tổng: 3
20806
Tổng: 6
28068
Tổng: 4
83022
Tổng: 4
26849
Tổng: 3
46081
Tổng: 9
76684
Tổng: 2
24148
Tổng: 2
43242
Tổng: 6
70724
Tổng: 6
75726
Tổng: 8
15181
Tổng: 9
05939
Tổng: 2
04477
Tổng: 4
95201
Tổng: 1
31701
Tổng: 1
18988
Tổng: 6
94908
Tổng: 8
2018
72729
Tổng: 1
71456
Tổng: 1
99667
Tổng: 3
97859
Tổng: 4
12188
Tổng: 6
81154
Tổng: 9
25367
Tổng: 3
64793
Tổng: 2
77308
Tổng: 8
39341
Tổng: 5
38991
Tổng: 0
63140
Tổng: 4
83517
Tổng: 8
47788
Tổng: 6
22750
Tổng: 5
60310
Tổng: 1
46365
Tổng: 1
84415
Tổng: 6
29775
Tổng: 2
41302
Tổng: 2
95367
Tổng: 3
54691
Tổng: 0
47793
Tổng: 2
50522
Tổng: 4
09956
Tổng: 1
73330
Tổng: 3
24529
Tổng: 1
66241
Tổng: 5
56675
Tổng: 2
65753
Tổng: 8
45276
Tổng: 3
2017
35516
Tổng: 7
70870
Tổng: 7
95809
Tổng: 9
60833
Tổng: 6
82177
Tổng: 4
02564
Tổng: 0
08953
Tổng: 8
60081
Tổng: 9
83892
Tổng: 1
99478
Tổng: 5
39260
Tổng: 6
58349
Tổng: 3
35272
Tổng: 9
21487
Tổng: 5
17168
Tổng: 4
71531
Tổng: 4
35048
Tổng: 2
64375
Tổng: 2
25818
Tổng: 9
94568
Tổng: 4
96758
Tổng: 3
59521
Tổng: 3
53369
Tổng: 5
89886
Tổng: 4
30363
Tổng: 9
12404
Tổng: 4
84416
Tổng: 7
59705
Tổng: 5
53773
Tổng: 0
61773
Tổng: 0
73459
Tổng: 4
2016
04448
Tổng: 2
16291
Tổng: 0
16718
Tổng: 9
86749
Tổng: 3
67560
Tổng: 6
39324
Tổng: 6
72383
Tổng: 1
83121
Tổng: 3
06735
Tổng: 8
67134
Tổng: 7
94423
Tổng: 5
94479
Tổng: 6
66965
Tổng: 1
35289
Tổng: 7
51178
Tổng: 5
32101
Tổng: 1
76822
Tổng: 4
34908
Tổng: 8
18360
Tổng: 6
66718
Tổng: 9
32777
Tổng: 4
94684
Tổng: 2
10998
Tổng: 7
16938
Tổng: 1
82057
Tổng: 2
42325
Tổng: 7
97291
Tổng: 0
68044
Tổng: 8
14198
Tổng: 7
19617
Tổng: 8
26687
Tổng: 5
2015
83078
Tổng: 5
90340
Tổng: 4
15390
Tổng: 9
83363
Tổng: 9
95736
Tổng: 9
94295
Tổng: 4
85725
Tổng: 7
49977
Tổng: 4
32853
Tổng: 8
97936
Tổng: 9
32825
Tổng: 7
09312
Tổng: 3
46605
Tổng: 5
48114
Tổng: 5
49712
Tổng: 3
82079
Tổng: 6
08386
Tổng: 4
83260
Tổng: 6
97935
Tổng: 8
58868
Tổng: 4
07742
Tổng: 6
37538
Tổng: 1
01309
Tổng: 9
62710
Tổng: 1
85140
Tổng: 4
23185
Tổng: 3
49017
Tổng: 8
46328
Tổng: 0
48196
Tổng: 5
59778
Tổng: 5
89356
Tổng: 1
2014
10556
Tổng: 1
96781
Tổng: 9
76145
Tổng: 9
66465
Tổng: 1
29380
Tổng: 8
02187
Tổng: 5
16777
Tổng: 4
00396
Tổng: 5
53241
Tổng: 5
70782
Tổng: 0
20363
Tổng: 9
64123
Tổng: 5
81952
Tổng: 7
76442
Tổng: 6
17338
Tổng: 1
25952
Tổng: 7
52436
Tổng: 9
05919
Tổng: 0
98712
Tổng: 3
50270
Tổng: 7
79952
Tổng: 7
48853
Tổng: 8
08416
Tổng: 7
81561
Tổng: 7
23747
Tổng: 1
55659
Tổng: 4
95598
Tổng: 7
69212
Tổng: 3
18799
Tổng: 8
22297
Tổng: 6
23646
Tổng: 0
2013
18932
Tổng: 5
71176
Tổng: 3
90676
Tổng: 3
90085
Tổng: 3
75842
Tổng: 6
25507
Tổng: 7
64314
Tổng: 5
50863
Tổng: 9
09006
Tổng: 6
44099
Tổng: 8
49375
Tổng: 2
22230
Tổng: 3
65877
Tổng: 4
13456
Tổng: 1
14903
Tổng: 3
03721
Tổng: 3
07673
Tổng: 0
53676
Tổng: 3
80942
Tổng: 6
19578
Tổng: 5
59421
Tổng: 3
21155
Tổng: 0
64738
Tổng: 1
88132
Tổng: 5
94322
Tổng: 4
42212
Tổng: 3
40974
Tổng: 1
18822
Tổng: 4
87887
Tổng: 5
09706
Tổng: 6
12422
Tổng: 4
2012
57839
Tổng: 2
83424
Tổng: 6
10237
Tổng: 0
59048
Tổng: 2
61775
Tổng: 2
69975
Tổng: 2
59039
Tổng: 2
03166
Tổng: 2
48736
Tổng: 9
87258
Tổng: 3
54661
Tổng: 7
61124
Tổng: 6
44402
Tổng: 2
67147
Tổng: 1
85239
Tổng: 2
99691
Tổng: 0
22660
Tổng: 6
92199
Tổng: 8
49391
Tổng: 0
13260
Tổng: 6
74181
Tổng: 9
00633
Tổng: 6
49780
Tổng: 8
27429
Tổng: 1
72349
Tổng: 3
75059
Tổng: 4
88468
Tổng: 4
94686
Tổng: 4
01361
Tổng: 7
21505
Tổng: 5
63998
Tổng: 7
2011
83962
Tổng: 8
35009
Tổng: 9
50005
Tổng: 5
99560
Tổng: 6
31486
Tổng: 4
24045
Tổng: 9
22005
Tổng: 5
01256
Tổng: 1
21119
Tổng: 0
82470
Tổng: 7
60324
Tổng: 6
95304
Tổng: 4
02023
Tổng: 5
88602
Tổng: 2
88208
Tổng: 8
83127
Tổng: 9
51370
Tổng: 7
81892
Tổng: 1
98682
Tổng: 0
85495
Tổng: 4
70139
Tổng: 2
74123
Tổng: 5
29377
Tổng: 4
18527
Tổng: 9
63513
Tổng: 4
56788
Tổng: 6
34207
Tổng: 7
74125
Tổng: 7
34404
Tổng: 4
38407
Tổng: 7
94078
Tổng: 5
2010
43815
Tổng: 6
94106
Tổng: 6
96313
Tổng: 4
95653
Tổng: 8
50715
Tổng: 6
31030
Tổng: 3
26215
Tổng: 6
86854
Tổng: 9
80458
Tổng: 3
45639
Tổng: 2
68769
Tổng: 5
42557
Tổng: 2
42359
Tổng: 4
60494
Tổng: 3
75178
Tổng: 5
03711
Tổng: 2
16509
Tổng: 9
92963
Tổng: 9
80502
Tổng: 2
84203
Tổng: 3
41741
Tổng: 5
96593
Tổng: 2
26395
Tổng: 4
2009
43102
Tổng: 2
42737
Tổng: 0
30415
Tổng: 6
52849
Tổng: 3
84497
Tổng: 6
98049
Tổng: 3
58376
Tổng: 3
42844
Tổng: 8
40945
Tổng: 9
14429
Tổng: 1
34023
Tổng: 5
82436
Tổng: 9
39415
Tổng: 6
00094
Tổng: 3
73634
Tổng: 7
59691
Tổng: 0
23936
Tổng: 9
88997
Tổng: 6
28467
Tổng: 3
14895
Tổng: 4
76997
Tổng: 6
62099
Tổng: 8
33807
Tổng: 7
50804
Tổng: 4
36074
Tổng: 1
50891
Tổng: 0
96782
Tổng: 0
21666
Tổng: 2
04088
Tổng: 6
47193
Tổng: 2
70849
Tổng: 3
2008
52375
Tổng: 2
08757
Tổng: 2
38533
Tổng: 6
33092
Tổng: 1
61506
Tổng: 6
69203
Tổng: 3
66419
Tổng: 0
34937
Tổng: 0
14317
Tổng: 8
25036
Tổng: 9
53205
Tổng: 5
90532
Tổng: 5
66130
Tổng: 3
85903
Tổng: 3
75746
Tổng: 0
89454
Tổng: 9
57581
Tổng: 9
31658
Tổng: 3
85678
Tổng: 5
78747
Tổng: 1
97904
Tổng: 4
95330
Tổng: 3
29871
Tổng: 8
57951
Tổng: 6
48175
Tổng: 2
32027
Tổng: 9
00616
Tổng: 7
09926
Tổng: 8
98173
Tổng: 0
31214
Tổng: 5
72837
Tổng: 0
2007
09926
Tổng: 8
60442
Tổng: 6
75036
Tổng: 9
16867
Tổng: 3
90611
Tổng: 2
31917
Tổng: 8
27761
Tổng: 7
48613
Tổng: 4
30766
Tổng: 2
71267
Tổng: 3
63675
Tổng: 2
57910
Tổng: 1
55421
Tổng: 3
85247
Tổng: 1
21266
Tổng: 2
36432
Tổng: 5
45560
Tổng: 6
62781
Tổng: 9
42387
Tổng: 5
97510
Tổng: 1
30084
Tổng: 2
19627
Tổng: 9
76092
Tổng: 1
36142
Tổng: 6
85700
Tổng: 0
15555
Tổng: 0
56983
Tổng: 1
46375
Tổng: 2
32565
Tổng: 1
11025
Tổng: 7
22894
Tổng: 3
2006
79762
Tổng: 8
43841
Tổng: 5
36112
Tổng: 3
17279
Tổng: 6
35755
Tổng: 0
54859
Tổng: 4
82046
Tổng: 0
45239
Tổng: 2
84204
Tổng: 4
90771
Tổng: 8
85883
Tổng: 1
51970
Tổng: 7
90457
Tổng: 2
74153
Tổng: 8
25685
Tổng: 3
40494
Tổng: 3
08122
Tổng: 4
38828
Tổng: 0
87027
Tổng: 9
27908
Tổng: 8
47085
Tổng: 3
00412
Tổng: 3
30807
Tổng: 7
50396
Tổng: 5
10066
Tổng: 2
05542
Tổng: 6
36766
Tổng: 2
00798
Tổng: 7
72183
Tổng: 1
02207
Tổng: 7
64837
Tổng: 0
2005
15508
Tổng: 8
19624
Tổng: 6
29411
Tổng: 2
80004
Tổng: 4
75026
Tổng: 8
75343
Tổng: 7
83110
Tổng: 1
72225
Tổng: 7
61217
Tổng: 8
91298
Tổng: 7
45352
Tổng: 7
55418
Tổng: 9
14938
Tổng: 1
17124
Tổng: 6
24605
Tổng: 5
28448
Tổng: 2
36066
Tổng: 2
95323
Tổng: 5
93886
Tổng: 4
35292
Tổng: 1
45087
Tổng: 5
76127
Tổng: 9
21345
Tổng: 9
65520
Tổng: 2
41252
Tổng: 7
44991
Tổng: 0
09778
Tổng: 5
64632
Tổng: 5
99368
Tổng: 4
48190
Tổng: 9
84069
Tổng: 5
2004
27115
Tổng: 6
77994
Tổng: 3
68584
Tổng: 2
05701
Tổng: 1
64893
Tổng: 2
11041
Tổng: 5
19290
Tổng: 9
70642
Tổng: 6
28332
Tổng: 5
02250
Tổng: 5
21489
Tổng: 7
09058
Tổng: 3
10125
Tổng: 7
72689
Tổng: 7
23280
Tổng: 8
51893
Tổng: 2
85272
Tổng: 9
43532
Tổng: 5
44675
Tổng: 2
08393
Tổng: 2
79276
Tổng: 3
14984
Tổng: 2
67661
Tổng: 7
44339
Tổng: 2
07919
Tổng: 0
02574
Tổng: 1
20790
Tổng: 9
51352
Tổng: 7
23626
Tổng: 8
62776
Tổng: 3
72730
Tổng: 3
2003
90161
Tổng: 7
10510
Tổng: 1
43537
Tổng: 0
88903
Tổng: 3
22320
Tổng: 2
90296
Tổng: 5
50169
Tổng: 5
49716
Tổng: 7
53757
Tổng: 2
85829
Tổng: 1
83930
Tổng: 3
93515
Tổng: 6
27963
Tổng: 9
95529
Tổng: 1
72003
Tổng: 3
34993
Tổng: 2
04301
Tổng: 1
84726
Tổng: 8
84311
Tổng: 2
54468
Tổng: 4
28579
Tổng: 6
62570
Tổng: 7
57026
Tổng: 8
30585
Tổng: 3
33284
Tổng: 2
61426
Tổng: 8
26494
Tổng: 3
65087
Tổng: 5
57009
Tổng: 9
38816
Tổng: 7
35817
Tổng: 8

Hướng dẫn cách xem thống kê giải đặc biệt xsmb theo tháng

Ý nghĩa của chức năng tk giải đặc biệt hàng tháng nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về các GĐB miền Bắc đã ra theo từng tháng từ năm 2003 trở lại đây. Như vậy tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tháng, các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan và tra cứu được ĐB của bất cứ tháng nào của năm thay vì phải dò từng bảng kết quả riêng biệt.

Cụ thể ở bảng thống kê tháng, cho phép người dùng lựa chọn xem thông tin từ tháng 1 đến tháng 12. Sau khi chọn Xem kết quả, hệ thống sẽ hiển thị ngay các nội dung sau:

  • Danh sách các giải đặc biệt của tất cả các ngày trong tháng đó từ năm 2020 ngược trở lại đến năm 2003 tương ứng với khoảng thời gian 17 năm.
  • Đi kèm bộ số đặc biệt là tổng đề đã được thông tin sẵn

Từ bảng dữ liệu này, người dùng không chỉ xem được kết quả từng ngày trong tháng mà còn có thể theo dõi quy luật và đối chiếu giữa các năm của cùng một tháng. Đây chắc chắn là một công cụ thống kê không thể thiếu giúp người chơi Phân tích XS 3 miền hiệu quả.

anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất